Algemene voorwaarden 7x24.nl

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

 1. Accountant: een organisatie waarvan de activiteiten hoofdzakelijk bestaan uit administratieve dienstverlening ten behoeve van derden op commerciële basis en die tijdens de registratie kenbaar heeft gemaakt te voldoen aan deze eis.
 2. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de registratie heeft afgerond en daarmee een overeenkomst is aangegaan met leverancier dan wel de gebruiker van de dienst.
 3. Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
 4. Inloggegevens: de gegevens voor de afnemer waarmee toegang wordt verkregen tot de web dienst via de inlog portal.
 5. Inlog portal: de website van leverancier waar afnemers toegang krijgen tot de web dienst door middel van inloggegevens.
 6. Leverancier: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 7x24.nl B.V., die statutair gevestigd is te Heerenveen en kantoorhoudende te Heerenveen aan de Nieuwstraat 30 die als leverancier optreedt.
 7. Medewerker: een natuurlijk persoon die werkzaam bij of verbonden is aan de leverancier al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst. De werknemer is gemachtigd om werkzaamheden te verrichten voor de leverancier.
 8. Online diensten: het geheel van door leverancier te verlenen diensten, zoals nader te beschreven in de overeenkomst. Deze dienst bestaat uit een online administratie oplossing die bestaat uit verschillende modules. Deze modules staan vermeld op de website en kunnen worden overeengekomen door middel van registratie via de website.
 9. Overeenkomst: de tussen leverancier en afnemer tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de online diensten van leverancier.
 10. Registratie: het elektronisch via de website aanmelden waarbij gegevens van de toekomstige afnemer worden vastgelegd.
 11. Virtuele Accountant: ingebouwd systeem op de web dienst die de ingevoerde en verwerkte gegevens verifieerd en analyseert op juistheid en waar nodig aanpast.
 12. Web dienst: de door leverancier geleverde online internettoepassing voor het voeren van de administratie.
 13. Website: de website van de leverancier: www.7x24.nl
 14. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot en met 17:00.
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen, leveringen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij leverancier zich verbindt/ zal verbinden om dienst te leveren aan afnemer, alsmede op alle daaruit voor leverancier voortvloeiende werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst.
 3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de overeenkomst onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van afnemer wordt door de leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Leverancier heeft het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Leverancier zal de wijziging uiterlijk 60 dagen voordat wijziging in werking treed, mededelen aan afnemer.
 6. Leverancier is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 3. Totstandkoming en Duur overeenkomst
 1. De afzonderlijke overeenkomst tussen de leverancier en afnemer komt tot stand op het moment dat de leverancier de registratie van de afnemer heeft geaccepteerd of bevestigd.
 2. De afnemer kan een order plaatsen via de website. Leverancier bevestigd de door afnemer geplaatste order langs elektronische weg waarop de overeenkomst tot stand komt.
 3. Leverancier mag in het onder het tweede lid bedoelde geval besluiten de door afnemer geplaatste order niet te accepteren of niet te bevestigen, met als gevolg dat de overeenkomst niet tot stand komt.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan en/of schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 4. Aanbiedingen
 1. Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op de overeengekomen diensten en bijbehorende werkzaamheden.
 2. Alle aanbiedingen vervallen veertien dagen na verzending daarvan, tenzij anders is aangegeven.
 3. Alle door leverancier genoemde prijzen in aanbiedingen of anderszins zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
 4. De overeenkomst van de zijde van leverancier wordt geacht in de overeenkomst juist en volledig weer te worden geven.
Artikel 5. Gebruiksrecht
 1. Leverancier verleent afnemer hierbij het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht om de web dienst gedurende de looptijd van de overeenkomst te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van de afnemer, voor het aantal administraties en modules zoals in de overeenkomst is opgenomen.
 2. Het gebruiksrecht begint op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. Afnemer zal de web dienst en de inlog portal slechts gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden.
 4. Leverancier mag ten alle tijden vernieuwingen aanbrengen in de web dienst. Leverancier zal de afnemer tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates in de web dienst.
 5. Afnemer mag niet toestaan dat de web dienst wordt gebruikt ten behoeve van en/of door enige andere persoon dan afnemer en haar medewerkers.
 6. Afnemer mag niet meer administraties en/of gebruikers gebruik laten maken van de web dienst zoals is overeengekomen in de overeenkomst.
 7. Afnemer mag niet de rechten en verplichtingen die zijn ontstaan uit de overeenkomst over dragen aan derden.
Artikel 6. Prijzen en betaling
 1. Alle door leverancier gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd die voor rekening van de afnemer komen.
 2. Leverancier is gerechtigd om haar prijzen jaarlijks aan te passen met het percentage dat gelijk is aan de stijging/daling van de consumentenprijzen zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek gedurende het voorgaande kalenderjaar en naar boven af te ronden bedragen in hele euro’s.
 3. Leverancier zal de afnemer een factuur sturen voor het gebruik van de web dienst voor de volgende periode, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Betaling door de afnemer van de aan de leverancier verschuldigde bedragen dient, zonder dat afnemer recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van leverancier.
 5. Als afnemer bezwaar heeft tegen de verschuldigde bedragen aan de leverancier dient afnemer dit binnen 2 maanden na de factuurdatum aan leverancier kenbaar te maken.
 6. Indien afnemer niet binnen de in het vierde lid genoemde termijn heeft betaald, is afnemer van rechtswege in verzuim en is leverancier gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 7. Indien afnemer niet binnen de in het vierde lid genoemde termijn heeft betaald, kan de leverancier de toegang van afnemer tot de web dienst op schorten tot afnemer haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 8. Indien afnemer niet binnen de in het vierde lid genoemde termijn heeft betaald, is afnemer gehouden tot vergoeding van alle door leverancier gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgesteld kostenveroordeling. De buitenrechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van €250,-. Als leverancier aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren om de vordering geïncasseerd te krijgen, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
 9. Alle door leverancier genoemde prijzen of anderszins zijn onder voorbehoud van typ- en rekenfouten. De gevolgen van typ- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Artikel 7. Verplichtingen leverancier
 1. Leverancier staat ervoor in dat er regelmatig een momentopname wordt gemaakt van de in de web dienst aanwezige gegevens. Deze kopie wordt niet verstrekt aan de afnemer maar wordt gemaakt uit interne beveiligingsoverwegingen.
 2. Leverancier staat ervoor in dat de gegevens die zijn ingevoerd, via de web dienst, door de afnemer zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet- afnemers.
 3. Leverancier zal de gegevens van de afnemer die geplaatst zijn op de web dienst niet inzien en leverancier stelt deze gegevens niet ter beschikking van derden, tenzij leverancier hiertoe op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van overheidsinstantie verplicht toe is.
 4. Leverancier kan geen onbelemmerde toegang tot de web dienst garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten van leverancier.
Artikel 8. Verplichtingen afnemer
 1. Afnemer moet een bankrekening hebben bij een (internationale) bank, geregistreerd bij de lokale centrale bank.
 2. Afnemer zal een wijziging in haar adres- en/of betalingsgegevens onmiddellijk aan leverancier doorgeven.
 3. Afnemer is verplicht de gebruiksregels van Artikel 9 in acht te nemen.
 4. Afnemer zorgt voor functioneren van zijn hard- software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding die nodig zijn voor het gebruik van de diensten van leverancier.
 5. Afnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen om zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.
 6. Als afnemer zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt, mag leverancier de toegang en het gebruik van de web dienst door afnemer zonder vooraf aankondiging stop zetten.
 7. Afnemer zal leverancier alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan leverancier van correctie en actuele NAW-gegevens, verschaffen die leverancier nodig heeft voor de instandhouding van de web dienst.
 8. Afnemer geeft bij akkoord algemene voorwaarden toestemming aan leverancier om de persoons- en bedrijfsgegevens op te nemen in de registratie van leverancier welke nodig zijn voor de leverancier haar administratie en beheerstaken.
 9. Afnemer is niet toegestaan zijn of haar abonnement of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij anders is overeengekomen. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van het abonnement en wachtwoord. Leverancier is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van gebruikersnamen of wachtwoorden.
Artikel 9. Gegevens
 1. De gegevens die afnemer via de web dienst heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank.
 2. Afnemer blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens.
 3. Afnemer dient zelf regelmatig via de web dienst een back-up te maken van alle gegevens die via de web dienst zijn ingevoerd. Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor de kosten van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor schade of gederfde winsten van afnemer.
 4. Tot drie maanden na het einde van de overeenkomst kan afnemer leverancier verzoeken om de overeenkomst te her activeren vanaf het moment dat de eerste betaling is ontvangen.
 5. Afnemer dient zelf zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De verplichting voor afnemer ziet op de administratie en de daarbij behorende gegevens die via de web dienst zijn ingevoerd. Op leverancier rust geen wettelijke bewaartermijn voor de door afnemer ingevoerd administratie en gegevens.
Artikel 10. Gebruiksregels
 1. Afnemer zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan leverancier bij het gebruik van de web dienst. Het is afnemer niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van leverancier.
 2. Het is afnemer niet toegestaan de web dienst te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de algemene voorwaarden.
 3. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die de afnemer via de web dienst bij leverancier heeft geplaatst.
 4. Afnemer zal de web dienst zodanig gebruiken dat de door hem opgeslagen hoeveelheid informatie en het door hem gerealiseerde volume van het datatransport niet significant afwijken van het door leverancier aangegeven gemiddelde gebruik van de web dienst door andere afnemers. Indien het gebruik van de web dienst door afnemer naar oordeel van leverancier significant afwijkt van het gemiddelde gebruik, zal leverancier contact opnemen met afnemer om specifieke voorwaarden met afnemer overeen te komen voor het extra gebruik.
 5. Leverancier geeft afnemer toegang tot de web dienst door middel van het verstrekken van inloggegevens die moeten worden ingevoerd op de inlog portal.
 6. Leverancier is gerechtigd gebruiksmogelijkheden van de web dienst te wijzigen of te verbeteren.
 7. Leverancier is gemachtigd om zonder opgave van redenen de toegang van afnemer tot de web dienst voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren, als er een vermoeden is van misbruik.
 8. Afnemer staat er voor in dat er op een verantwoordelijke wijze omgegaan wordt met de toegang tot de web dienst, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud gegeven en zonder dat de afnemer of derden daaraan enige rechten kunnen ontlenen.
 9. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de door afnemers ingevoerde gegevens of de nakoming van boekhoudkundige regels door afnemers. Leverancier draagt zorg bij aan het correct verwerken en valideren van boekingen. De virtuele accountant herkent foute boekingen en zullen worden aangepast, verwerkt en opgeslagen.
Artikel 11. Geheimhouding en exclusiviteit
 1. Leverancier is, behoudens verplichtingen die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan, op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door de afnemer ter beschikking is gesteld en van de door verkering daarvan verkregen resultaten.
 2. Afnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits de uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 3. Uitgezonderd van het bepaalde in het vorig lid, is leverancier niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 4. Zowel leverancier als afnemer staan er voor in dat hun medewerkers en door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.
Artikel 12. Intellectuele eigendom
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn op de web dienst, inlog portal, en online diensten zijn het exclusieve eigendom van leverancier of haar licentiegever. Bij de overeenkomst is geen sprake van overdracht van intellectuele eigendommen.
 2. Afnemer zal geen enkele aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van leverancier op of in de web dienst wijzigen verwijderen of onherkenbaar maken. Afnemer zal geen enkel merk, ontwerp of domeinnaam van leverancier gebruiken of registreren, waar dan ook ter wereld.
 3. Afnemer erkent en aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van leverancier voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt.
Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. Leverancier kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade aan zaak of persoon welke het gevolg is van grove schuld of opzet van leverancier.
 2. Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet uitsluitend, wordt verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van afnemers, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door afnemer aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software aan derden, schade verband houdende met de inschakeling van de door afnemer aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling, zelfs als leverancier in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.
 3. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door afnemer die verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de web dienst en of login portal.
 4. De aansprakelijkheid van leverancier richting afnemer is beperkt tot een bedrag ter grootte van de door afnemer aan leverancier betaalde bedrag voor het gebruik van de web dienst gedurende de periode van 12 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
 5. Afnemer erkent en aanvaardt dat de web dienst of login portal nooit perfect kunnen zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen worden hersteld.
 6. Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de web dienst die voortvloeien uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden, tenzij afnemer deze aanspraken ten opzichte van leverancier met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken als afnemer de schade zelf zou hebben geleden.
 7. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval als afnemer geen maatregelen neem om de schade onmiddellijk te beperken of te voorkomen dat schade ontstaat of in nalatigheid van zo spoedig mogelijk leverancier over schade te informeren.
Artikel 14. Termijnen
 1. Alle termijnen worden door leverancier naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Indien leverancier niet tijdig kan leveren zal overleg gepleegd worden met afnemer over een nieuwe termijn.
Artikel 15. Overmacht
 1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben de partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
 3. Indien leverancier bij het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel uitvoerbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 16. Accountants
 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op accountants. In afwijking op artikel 5.1 geldt dat de accountant de web dienst ook mag gebruiken ten behoeve van zij klanten. Voor dit doeleinde kan de accountant ten behoeve van zijn klanten een gebruiker bestellen, welke zelf bepaalde handelingen kan verrichten met betrekking tot zijn eigen administratie bij de accountant.
 2. Op verzoek van leverancier zal accountant aantonen dat hij voldoet aan de door leverancier gestelde eisen voor accountants.
 3. De accountant draagt er zorg voor dat zijn klanten voordat de accountant de administraties in de web dienst gaat verwerken, toestemming hebben verleend voor de verwerking van hun persoonsgegevens in de web dienst en een overeenkomst namens zijn klanten met leverancier mag sluiten.
 4. De accountant vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de overeenkomst tussen leverancier en accountant.
Artikel 17. Opzegging
 1. Afnemer en leverancier kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 3. Indien en voor zover leverancier de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden afnemer gemotiveerd mee te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van afnemer eisen.
 4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door afnemer, heeft leverancier recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die leverancier reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals - onder meer - eventuele kosten met betrekking tot onder aanneming).
 5. Leverancier is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding als gevolg van een beëindiging als voorgeschreven in 16.1, 16.2, 16.3.
 6. Bij opzegging van de overeenkomst zal afnemer geen toegang meer hebben tot de web dienst en zijn gegevens. Leverancier zal bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan afnemer terugbetalen.
 7. Opzegging van een deel van de overeenkomst door afnemer is allen mogelijk voor zover het de opzegging van één of meerdere administraties en/of modules betreft en de gedeeltelijke opzegging elektronisch geschiedt. Afnemer moet uitdrukkelijk aangeven welke specifieke administraties en/of modules opgezegd dienen te worden. De opzeggingstermijn uit 16.1 is hierop van toepassing.
 8. Leverancier is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op afnemer volledig zijn voldaan.
Artikel 18. Ontbinding
 1. Beide partijen behouden zich het recht voor in het geval van overmacht dan wel andere onvoorziene omstandigheden, waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd, deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor gerechtelijke tussenkomst nodig is en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 2. Afnemer is in ingebrekestelling in verzuim, zodra hij enige verplichting die hij uit hoofde van de overeenkomst met leverancier niet heeft, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is gesteld, heeft leverancier alsdan, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging, stillegging, liquidatie of geheel of gedeeltelijk nakoming te vorderen, alsmede in beide gevallen een volledige schadevergoeding van de afnemer te vorderen.
Artikel 19. Vervaltermijn
 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van afnemer uit welke hoofde ook jegens leverancier in verband met het verrichten van Werkzaamheden door leverancier, in ieder geval na één jaar na het moment waarop afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.
Artikel 20. Ondersteuning en Virtuele accountant
 1. Afnemer heeft recht op ondersteuning bij het gebruik van de web dienst met betrekking tot de functionaliteiten van de web dienst. Ondersteuning wordt verleend tijdens de bereikbaarheidstijden. Ondersteuning omvat het verlenen van algemene ondersteuning bij het gebruik van de web dienst, uitleg van de web dienst en hulp bij correct laten functioneren web dienst.
 2. De virtuele accountant verifieerd en analyseert de juistheid van de ingevoerde en de verwerkte gegevens en past deze waar nodig aan en slaat deze op.
 3. De ondersteuning wordt verleend via een helpdeskfunctie of telefonisch. Telefonische ondersteuning wordt uitsluitend uitgevoerd tijdens bereikbaarheidstijden.
 4. In het kader van het leveren van ondersteuning is leverancier gerechtigd de gegevens van afnemer in te zien.
Artikel 21. Overige bepalingen
 1. Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de overeenkomst of algemene voorwaarden wordt via de web dienst of elektronisch (email) gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld in de overeenkomst.
 2. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.
 3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.
Artikel 22. Toepasselijk recht en geschillen
 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin leverancier gevestigd is.
 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van afnemer om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of de procesgang van klachtrecht te volgen.